HOME

ČeskyEnglish
Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Informace k NESROVNALOSTEM

23. 10. 2012

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


 

Nejčastěji se vyskytující chyby v příjemcem předkládaných monitorovacích zprávách a žádostech o platbu, které mohou být v konečném důsledku vyhodnoceny jako podezření na nesrovnalost:


- mylné platby z projektového účtu (především u osobních výdajů) pozn.: „Mylnou platbou se rozumí chybný převod poskytnutých finančních prostředků z projektového bankovního účtu na jiný bankovní účet a jejich   navrácení příjemcem na bankovní účet projektu ihned po zjištění tohoto pochybení. Prostředky, dotčené chybným převodem, nejsou uplatněny v žádosti o platbu.“
- překročení denního limitu vyplácené hotovosti pokladny projektu – porušení smlouvy o realizaci GP,
- realizace hotovostních plateb mimo samostatnou pokladnu projektu – porušení smlouvy o realizaci GP,
- překročení limitu částky na občerstvení 300,- Kč/osobu/8 hodin školení – porušení PpP,
- neúčelný a nehospodárný výdaj, výdaj nesouvisející s projektem, zvláště v závěrečných monitorovacích zprávách – porušení PpP,
- refundace z projektového účtu proběhne dříve než platba z provozního účtu (pouze u příjemců řídících se PpP do verze 3), pozn.: PpP, verze 4 a vyšší je umožňuje výjimku z tohoto pravidla, a sice v případě  proplácení výdajů v rámci kapitoly 1 rozpočtu – Osobní výdaje. V tomto případě je možno provést převod prostředků z projektového účtu na provozní účet 5 pracovních dnů přede dnem, kdy budou tyto prostředky z provozního účtu uhrazeny,
- pochybení při realizaci výběrových řízení. K nejčastějším pochybením patří
- užití diskriminačních kvalifikačních kritérií pro výběr uchazeče
- užití netransparentních hodnotících kritérií pro výběr uchazeče nebo užití hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu veřejné zakázky
- nedodržení minimální lhůty pro podání nabídek v realizovaném výběrovém řízení
- použití přesného označení zboží, firem nebo technologií, aniž by to bylo odůvodněno potřebou kompatibility poptávaného plnění
- rozdělení předmětu veřejné zakázky, kdy tímto došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod limity stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo Příručkou
  pro příjemce finanční podpory z OP VK 


Doporučení:
Předejít vzniku nesrovnalostí lze zejména znalostí Příručky pro příjemce, Prováděcího dokumentu a Smlouvy o realizaci grantového projektu.


V případě, že se příjemce při realizaci projektu setká se situací, kdy má pochybnosti o tom, jak správně postupovat, doporučujeme konkrétní věc konzultovat s poskytovatelem finanční podpory, tj. s pracovníky Odboru regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 

Dokument ke stažení zde: (pdf, 528 kB) 

 

 

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně („Sazebník úlev OP VK“)
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, povolit prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a případného penále, a to na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.


Institut promíjení se nepoužije u příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků na realizaci projektových aktivit právními akty vydanými po 1. 5. 2012. Výjimkou je případ, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele dotace, dále z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.


Institut promíjení může být využíván u příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků na realizaci projektových aktivit právními akty vydanými před 1. 5. 2012, a to pouze ve skutečně odůvodněných případech, a dále za podmínky, že poskytovatel v právním aktu nestanovil snížený odvod za porušení rozpočtové kázně. Odůvodněné případy, v jejichž případě lze využít institutu promíjení, jsou uvedeny v Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně („Sazebník úlev OP VK“), který je uveden pod tímto textem.
 

Dokument ke stažení zde: (pdf, 518 kB) 

 

Aktuality

Informace pro příjemce

18. 11. 2015

Odvody

Závěrečný seminář Globálního grantu Jihomoravského kraje

8. 10. 2015

Seminář se uskuteční v úterý 20. října 2015 od 9.00 do 13.00 hod.

Informace k vyhlášené výzvě č. 57

22. 7. 2015

Tato výzva je opět určena ZŠ a SŠ. Projekty budou realizovány formou šablon.

Oznámení pro příjemce VÝZVA Č. 56 (VZ)

15. 7. 2015

Jihomoravský kraj neadministruje výzvu č. 56.

Školení uskutečněné dne 16.6.2015

24. 6. 2015

Prezentace z akce ke stažení!